Promóciós nyereményjáték szabályzat

A Promóciós nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az East-West Pharma Kft. (a
továbbiakban: EWP, JettyChoco, MunkácsyCukrászda) által szervezett promóciós nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel
rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékban való részvétel feltétele, hogy a meghírdetett játék leírásban szereplő pontoknak megfeleljen, A Játékban való részvétellel a
Játékos hozzájárul, hogy az EWP a regisztráció során megadott adatait a 9. pontban
meghatározottaknak megfelelően kezelje. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
(Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

2. A Játék leírása, menete
A Játék leírása a megosztott posztban található, esetenként eltérő leírással

3. A Játék időtartama
A promóció időtartama: változó, a játék posztban megtalálható
A regisztráció határideje: változó, a játék posztban megtalálható
A sorsolás időpontja: változó, a játék posztban megtalálható

4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra a promóciós nyereményjáték szabályzat 2. pontjában leírtak szerint lehet jelentkezni.

5. Nyeremény
A nyereményjáték lezárása után az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Változó, a játék posztban megtalálható (csokoládé, torta, egyéb)
A nyeremények részletes leírását az 1 sz. melléklet tartalmazza.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
Az EWP vállalja, hogy nyeremény utáni Szja kötelezettséget megfizeti, de egyéb esetlegesen felmerülő költségek
a Játékost terhelik (pl. a nyeremény átvételekor az utazási költség).

6. Sorsolás
A sorsolás időpontja: változó, a játék posztban megtalálható
A nyertesek sorsolásakor 2 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében
válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő
tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a nyertes értesítése után a
rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért.

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A nyerteseket minden esetben e-mailben, üzenetben értesítjük, azon a címen, profilon keresztül, ahonnan a játékos a játékra jelentkezett. A
nyertesek nevét az EWP oldalain közzétehetjük. Ha az e-mail útján tett értesítésre a nyertes 10
munkanap elteltével nem válaszol, az értesítést az EWP megismétli e-mail vagy üzenet útján. Ha a nyertes a megismételt
értesítésre sem válaszol 10 munkanapon belül, az EWP az értesítést sikertelennek tekinti.
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelentkezik, akkor a tartaléknyertesek kerülnek kiértesítésre a
sorsolásuk sorrendjének megfelelően.
A nyeremények átadása személyesen történik Békéscsabán található Jetty Choco üzletben, a nyertessel
(tartalék nyertessel) folytatott egyeztetés alapján.

9. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail
cím, lakcím, telefonszám) az EWP, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az EWP minden további
engedély és ellenszolgáltatás nélkül marketing célokra használja, termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül a
felhasználót megkeresse abból a célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése
érdekében – felmérhesse. Az EWP az így kezelt adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Amennyiben a Játékos adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, e-mail címének és
lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését az EWPtól, a
nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.
Az EWP a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól
kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás
Az adatlapok hiányosságáért, téves adatközlésért (névelírás, kevesebb válasz stb.) az EWP nem vállal
felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az EWPnek nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden jogi és anyagi következmény kizárólag a
Játékosokat terheli.
Az EWP nem vállal felelősséget a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más,
az EWPnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt, ha a regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul
meg.
Az EWP fenntartja a játékszabály, és a nyeremények megváltoztatásának jogát. Az EWP kizárja felelősségét a
Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Az EWP a nyeremények hibáiért nem vállalja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Az EWP kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a
Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel(instagram, facebook oldalon közétett játékon) automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét,
valamint a nyereményátadásról esetlegesen készített fénykép esetén a fényképét az EWP oldalain nyilvánosságra hozza. A
Játékos szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele
egyéb okból harmadik fél hozzájárulásához kötött, rendelkezik-e a személyek közzétételhez való hozzájárulásával.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Békéscsaba, 2018. Május 26.
East-West Pharma Kft.

Jetty Choco, Munkácsy Cukrászda

 

1. sz. melléklet
Nyeremények leírása
Az adott promóciós játékban (instagram,facebook) meghirdetett termék (csokoládé, torta, egyéb)